Placement Cell

CAREER GUIDENCE TRAINING & PLACEMENT / ENTERPERNEURSHIP DEVEPLOPMENT CELL

Coordinator – Dr. Swati Jain

Members :

  1. Dr. Jyoti Khurana
  2. Dr. Renuka Sharma
  3. Dr. Anita Sharma (Bus.Adm)
  4. Dr. Neha Varshneya
  5. Mrs. Nisha Jain (Computer)
  6. Dr. Krati Saxena
  7. Ms. Tanu Yadav
  8. Mr. Mahesh Kumar Sharma
  9. Dr. Pragya Sharma

Copyright ©2022 S.S. Jain Subodh P.G. Mahila Mahavidyalaya. All Rights Reserved

Whatsapp Contact Us